Reakcje jonowe

Na czym polegają reakcje jonowe?

Reakcje jonowe to takie, które przebiegają w roztworach wodnych pomiędzy jonami i atomami lub cząsteczkami:

  • reakcje strąceniowe BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl

zapis jonowy: Ba2+ + 2Cl + 2Na+ + SO42- → BaSO4 + 2Cl + 2Na+

Ba2+ + 2Cl + 2Na+ + SO42- → BaSO4 + 2Cl + 2Na+

wykreślamy powtarzające się po obu stronach równania drobiny

i otrzymujemy równanie jonowe skrócone:

Ba2+ + SO42- → BaSO4↓

Równanie jonowe skrócone informuje nas o tym, co TAK NAPRAWDĘ DZIEJE SIĘ W ROZTWORZE. Dzięki temu wiesz, że to nie sole reagują ze sobą, ale reagują konkretne jony.

(lub wydzielanie gazu) Na2CO3 + 2HCl  → 2NaCl + CO2 + H2O

r. jonowe: 2Na+ + CO32- + 2H+ + 2Cl → 2Na+ + 2Cl + CO2 + H2O

r. jonowe skrócone: CO32- + 2H+ →  CO2 + H2O

  • hydroliza K2SO3 + H2O → KOH + H2SO3

r. jonowe: 2K+ + SO32- + H2O → 2K+ + H2SO3 + 2OH

r. jonowe skrócone: SO32- + H2O → H2SO3 + 2OH

  • reakcja kwasów z metalami Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

r. jonowe: Zn + 2H+ + SO42- → Zn2+ + SO42- + H2

r. jonowe skrócone: Zn + 2H+ Zn2+ + H2

  • reakcje zobojętniania NaOH + HI → NaI + H2O

r. jonowe: Na+ + H+ + I + OH → H2O + Na+ + I

r. jonowe skrócone: H+ + OH → H2O

  • niektóre reakcje związków kompleksowych; np reakcja amoniaku i tlenku srebra (I):

H2O + Ag2O + 4NH3 → 2[Ag(NH3)2]OH

Nierozpuszczalny, brunatny tlenek srebra (wytrąca się z roztworów jonów srebra do których dodano zasadę) rozpuszcza się dzięki powstawaniu kompleksu diamina srebra (I) i jonów hydroksylowych.

r. jonowe:   H2O + Ag2O + 4NH3 → 2[Ag(NH3)2]2+ + 2OH

Ogólnie mówiąc, reakcja jonowa nie zajdzie, jeśli obecne w roztworze jony nie przereagują ze sobą. Aby określić czy dana reakcja zajdzie, warto sięgnąć po tabelę rozpuszczalności.

Zobacz też: Reakcje jonowe – jak je zapisać?