Jaki rodzaj dokumentacji powinien prowadzić nauczyciel wspierający

W szkole w oddziałach ogólnodostępnych są uczniowie z orzeczeniami o niepełnosprawności, którzy mają zapewnione indywidualne wsparcie nauczyciela wspierającego. Jaki rodzaj dokumentacji powinien prowadzić nauczyciel wspierający?

W szkole w oddziałach ogólnodostępnych są uczniowie z orzeczeniami o niepełnosprawności, którzy mają zapewnione indywidualne wsparcie nauczyciela wspierającego. Jaki rodzaj dokumentacji powinien prowadzić nauczyciel wspierający?

Odpowiedź: Dokumentacja działań nauczyciela wspomagającego powinna być prowadzona w zakresie wymaganym przepisami, uzależniona od zakresu wykonywanych zadań i prowadzona w sposób ustalony w szkole, jeśli nie wynika to wprost z przepisów prawa.

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 7 ust 7 i 8 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki uczniów niepełnosprawnych, nauczyciele zatrudnieni dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą realizować różne zadania, zgodnie z zakresem określonym przez dyrektora, który wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami lub w których ci nauczyciele uczestniczą. Zakres zadań tzw. nauczycieli wspomagających obejmuje:

 1. prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych realizowanie zintegrowanych działań i zajęć określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
 2. prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
 3. uczestniczenie, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup wychowawczych;
 4. udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom, specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
 5. prowadzenie zajęć, o których mowa w § 5 pkt 4 tj. zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych – zgodnie z kompetencjami i kwalifikacjami danego nauczyciela.

Ponadto nauczyciel wspomagający uczestniczy w spotkaniach zespołu opracowującego IPET dla ucznia, w dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów, spotkaniach z rodzicami itp. Wszystkie podejmowane czynności powinny być dokumentowane w takim zakresie, by odzwierciedlały faktycznie podejmowane ustalenia, przekazywane informacje, wykonane zadania.

Zapamiętaj

Nauczyciel wspomagający powinien prowadzić w szczególności:

 • dziennik tygodniowych zajęć i czynności przeprowadzonych w poszczególnych dniach, w tym informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi współdziała przy wykonywaniu swoich zadań(§ 18 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania),
 • dzienniki zajęć, jeśli prowadzi zajęcia rewalidacyjne lub z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej z dziećmi (§ 11 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania),
 • obserwacje pedagogiczne (§ 20 rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
 • dokumentację badań i czynności uzupełniających, gromadzonych w indywidualnej teczce dziecka (§ 19 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania),
 • inną dokumentację wymaganą w szkole (sprawozdania, analizy itp.).

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (DZ. U. 2017, poz. 1646) – § 11, 19
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DZ. U. 2017 r. poz. 1591) – § 20
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017 poz. 1578 ze zm.) – § 7

Marzenna Czarnocka
Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, wykładowca kursów dla nauczycieli i kadry zarządzającej placówek oświatowych
Ekspert Portalu Oświatowego
www.PortalOswiatowy.pl