Asystent czy nauczyciel wspomagający

Uczeń z orzeczeniem o niepełnosprawności ruchowej w trakcie roku szkolnego przeszedł badania w poradni, które stwierdziły niepełnosprawność w stopniu lekkim – tym sposobem uczeń ma niepełnosprawność sprzężoną. Sprawdź, czy w ciągu roku można zatrudnić dodatkowo nauczyciela wspomagającego, mimo że zatrudniony już został asystent nauczyciela.

Decyzja na podstawie orzeczenia

Decyzja w sprawie zamiany osób udzielających uczniowi wsparcia powinna wynikać z orzeczenia. Jeśli nie wskazano tam szczegółowych zapisów w kwestii zatrudnianej dodatkowo kadry, to nie ma konieczności dokonywania zamiany (§ 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym).

Zgodnie z obowiązującym przed 1 września 2018 r. brzmieniem § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych można zatrudnić dodatkowo:

  1. nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów lub
  2. asystenta nauczyciela lub
  3. pomoc nauczyciela

– z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Użycie spójnika „lub” oznacza w tym przypadku, że dyrektor, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu, może zdecydować kogo i na jakie stanowisko zatrudni, przy czym może wystąpić sytuacja, że z uwagi na potrzeby konkretnego ucznia zasadne jest zatrudnienie wyłącznie na jedno stanowisko lub należy zatrudnić jednocześnie np. tzw. nauczyciela wspomagającego na wybranych zajęciach w klasie, specjalistę prowadzącego zajęcia z uczniem, pomoc nauczyciela asystującego np. w poruszaniu się, samoobsłudze.

Przepisy pozwalają na elastyczne, odpowiednie do potrzeb uczniów organizowanie wsparcia w szkole. W związku z tym, jeżeli dotychczasowa organizacja pracy z dzieckiem pozwala na realizacje zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, to nie ma konieczności zamiany asystenta na nauczyciela wspomagającego. Jeśli jednak w orzeczeniu wskazano takie zalecenie, to szkoła powinna je zrealizować, zgodnie z § 5 pkt 1 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017 poz. 1578 ze zm.) – § 5 pkt 1, § 7 ust. 2

Marzenna Czarnocka, ekspert portalu ePedagogika.pl