Hydroliza – JR

Estryfikacja – powstawanie estrów

Estryfikacją nazywamy reakcję chemiczną czego wynikiem jest powstanie estrów. Najczęstsza reakcja zachodzi pomiędzy kwasami oraz alkoholami, stosowane są również inne metody na syntezę estrów i należą do nich bezwodniki oraz chlorki kwasowe. Estryfikacja  w której […]

Hydroliza w przemyśle spożywczym

Hydroliza to reakcja rozkładu substancji w wodzie, przebiegająca wg. wzoru ogólnego: AB  + H  .  OH    ___> AH + BOH AB – substancja która ulega hydrolizie AH i BOH – to produkty hydrolizy czyli hydrolizanty […]

Co warto wiedzieć o… wodzie?

Czym jest woda każdy wie, ale czy na pewno? Woda jest potrzebna, niezastąpiona i o tym wie z pewnością każdy. Bez wody nie byłoby możliwe życie na Ziemi, nie byłoby możliwie przeprowadzanie wielu reakcji chemicznych […]

Kinetyka hydrolizy sacharozy katalizowanej przez inwertazę

Celem kinetyki reakcji chemicznych jest badanie szybkości z jaką przebiega reakcja, która zależna jest od różnych czynników t.j. stężenie reagentów, temperatura, obecność katalizatorów. Jej zadaniem jest również ustalenie jaki charakter ma reakcja oraz matematyczne ujęcie […]

Hydrolizaty białkowe

Od połowy XX w wzrosło stosowanie substancji dodatkowych, mających na celu poprawę jakości sensorycznej wybranych potraw mających pochodzenie zwierzęce i roślinne, do których należą m.in. preparaty przyprawowe. Grupa ta obejmuje także hydrolizaty białkowe. Produkcja do […]

Hydroliza tłuszczów

Tłuszcze ulegają hydrolizie zasadowej, która zwana jest także reakcją zmydlania lub saponifikacją tłuszczów. Wykorzystuje się ją powszechnie w przemyśle przy otrzymywaniu mydła. Hydroliza tłuszczów zachodzi również w organizmach ludzi i zwierząt, ale tylko przy obecności […]

Hydroliza sztucznego miodu

Sztuczny miód jest zupełnie inny niż naturalny, nigdy się nie krystalizuje i nie zawiera dekstryn, które powstają w wyniku hydrolizy skrobi enzymatycznej lub spowodowanej kwasem mineralnym. Zapach miodu sztucznego wzbogaca się aromatami lub łączy z […]

Hydroliza soli

Hydrolizą soli nazywamy reakcję chemiczną, która zachodzi po dysocjacji elektrolitycznej (procesie rozpadu cząsteczek związków chemicznych na kationy i aniony (jony)) soli podczas rozpuszczania w wodzie. Roztwory soli są zasadowe, bardziej lub mniej kwaśne i nie […]

Hydroliza skrobi

Rozpatrując skrobię  jako biopolimer (zbudowaną z  jednostek glukozowych które się powtarzają), możemy zauważyć, że ulega podobnie do dwucukrów i innych oligosacharydów reakcjom hydrolizy. Jest to reakcja rozpadu wiązania glikozydowego w wodzie wraz  z obecnymi tam katalizatorami […]

Hydroliza estrów

ESTER i WODA -> KWAS i ALKOHOL HCOOC3H7 + H2O -> HCOOH + C3H7OH Można je również hydrolizować w wodnym roztworze zasady oraz kwasu. Wynikiem reakcji jest kwas karboksylowy i alkohol. Biorąc pod uwagę środowisko […]

Hydroliza enzymatyczna

Nowoczesne rolnictwo powinno koncentrować się na wykorzystaniu nowych osiągnięć w tej dziedzinie, jakim jest np. stosowanie naturalnych preparatów, które oparte są na aminokwasach. Stosuje się je w zrównoważonych metodach upraw i nawożeniu roślin uprawnych. Produkcja […]

Reakcje kwasowo-zasadowe alkoholi i fenoli

Alkohole jak również fenole mogą występować jako donory protonu, które mają zdolności jego oddawania. Posiadają one właściwości jak kwasy Brönsteda. Odłączenie protonu z alkoholu powoduje powstanie anionu alkoholanowego, natomiast z fenolu powstanie anionu fenolanowego. Różnica […]

Solwoliza

Solwoliza jest reakcją chemiczną. W wyniku solwolizy określony związek chemiczny, który znajduje się w roztworze, reaguje z rozpuszczalnikiem, jonem liatowym bądź lioniowym. Najczęściej jest tak, iż w czasie reakcji solwolizy cząsteczka rozpuszczalnika działa jako tak […]

Hydroliza białek

Hydroliza białek jest procesem ich rozkładu, który zachodzi podczas ogrzewania białek wraz z dodatkami do których należą: woda, kwas siarkowy (VI) lub chlorowodorowy. Produktem hydrolizy białek są aminokwasy. Hydrolizę białek można przeprowadzać na jeden z […]

Hydroliza celulozy

Związki takie jak glukoza, sacharoza, skrobia oraz celuloza należą do tej samej grupy, które nazywane są cukrami lub sacharydami. W ich skład wchodzą trzy pierwiastki t.j. węgiel, wodór oraz tlen. Cukry tworzą się w częściach […]

Reakcja zobojętniania

Reakcja zobojętniania zwana inaczej reakcją neutralizacji (Odwrotna reakcja zobojętniania to reakcja hydrolizy) zachodzi pomiędzy kwasem i zasadą, prowadzi do zmian pH w środowisku reakcji w stronę obojętnego odczynu. W wyniku reakcji powstaje sól oraz woda […]

Hydroliza cukrów

Glukoza, sacharoza, skrobia i celuloza to grupa związków chemicznych zwana cukrami (sacharydami). Zwane są one czasem węglowodanami, ze względu na swój skład. Zawierają węgiel, tlen i wodór, gdzie stosunek wodór – tlen wynosi 2:1. Sacharydy […]

Sacharoza

Sacharoza to związek organiczny, który należy do grupy węglowodanów i złożony jest z fruktozy oraz sacharozy. Jest ona podstawowym składnikiem cukru buraczanego i trzcinowego. Sacharoza to disacharyd, czyli cukier złożony z reszt monosacharydowych, które połączone […]

Katalizator – co to takiego?

Katalizator, mówiąc najogólniej, jest substancją chemiczną, którą dodaje się do układu w celu przyspieszenia szybkości reakcji chemicznej. Ma on za zadanie wywołać zmianę ścieżki kinetycznej wspomnianej reakcji chemicznej, na ścieżkę z niższą energią aktywacji. Wiele […]

Hydroliza

Hydroliza to nazwa reakcji związków chemicznych z wodą, której produktami są kwas i zasada. Szczególnym rodzajem hydrolizy są odwrócone procesy hydrolizy soli,  podczas rozpuszczania jej w wodzie.

Reakcję hydrolizy możemy zapisać w następujący sposób:

Me+ + A + H2O <=> MeOH + HA

jest to reakcja hydrolizy soli, która pochodzi od kwasu jednowodorowego HA oraz jednowodorotlenowej zasady MeOH.

Odwrotna reakcja hydrolizy to reakcja zobojętniania.

Wyodrębnić możemy sole, nie ulegające reakcji hydrolizy m.in. sole mocnych kwasów i zasad np: NaCl, KNO3, K2SO4 .

Do reakcji hydrolizy możemy wykorzystać sole słabych jednoprotonowych kwasów oraz mocnych jednowodorotlenowych zasad CH3COOK, NaCN (odczyn zasadowy).

Przebieg takiego procesu wyrazić możemy za pomocą równania:

CH3COO + K++ H2O <=> CH3COOH + K++ OH

z którego wynika, że jon potasowy nie bierze udziału w równowadze kwasowo zasadowej, więc możemy zapisać

 CH3COO + H2O <=> CH3COOH + OH

jest to reakcja hydrolizy anionowej (zasadowej).

Hydrolizie możemy poddać również słabe jednowodorotlenowe zasady NH4NO3 oraz sole mocnych jednoprotonowych kwasów (odczyn kwasowy).

Możemy to wyrazić za pomaca równania:

NH4+ + H2O <=> NH3 + H3O+

wynika z niego, że jon NO3 nie uczestniczy w równowadze kwasowo zasadowej. Jest to reakcja hydrolizy kationowej (kwasowej).

Hydrolizują także sole:

– słabych jednoprotonowych kwasów oraz słabych jednowodorotlenowych zasad, np:  HCOONH4

– słabych dwuprotonowych kwasów oraz mocnych jednowodorotlenowych zasad, np:  K2S (odczyn zasadowy)

– trójprotonowych kwasów oraz mocnych zasad jednowodorotlenowych, np:  Na3PO4 (odczyn zasadowy), Na2HPO4 (odczyn zasadowy), NaH2PO4(odczyn kwaśny)

– mocnych jednoprotonowych / dwuprotonowych kwasów oraz słabych jednowodorotlenowych albo zasad wielowodorotlenowych, np: MgCl2 i AlCl3 (odczyn kwasowy)

Zgodnie z teorią Lowry’ego i Bronsteda, która wyjaśnia zjawisko hydrolizy jest ona przejściem od kwasu do zasady. Przykładowo może być hydroliza CH3COONa, którą można zapisać następująco:

 CH3COO + HOH <=> CH3COOH + OH
zasada1      kwas2        kwas1     zasada2

W reakcji następuje przejście protonu od słabego kwasu H2O  do mocnej zasady CH3COO, która tworzy słabo zdysocjowany kwas octowy i wolne jony wodorotlenowe.

Fe(H2O)+3 + HOH <=> Fe(OH)(H2O)52+ + H3O+
kwas1      zasada2        zasada1     kwas2

W tej reakcji woda będąca zasadą, odbiera proton od jednej z cząsteczek wody przy jonie żelaza. Roztór ulega zakwaszeniu, w związku z powstaniem silnego kwasu H3O+ oraz słabej zasady Fe(OH)(H2O)52+