Fizyka – Strona 2 – JR

Rachunek wektorowy

1.1. Wiadomości wstępne. 1.2. Dodawanie i odejmowanie wektorów. 1.3. Mnożenie wektora przez skalar. 1.4. Rzut wektora na oś. 1.5. Wyrażenie wektora przez jego rzuty na osie układu współrzędnych. 1.6. Wektor położenia. 1.7. Iloczyn skalarny wektorów […]

Rachunek różniczkowy

2.1. Definicja pochodnej. 2.2. Pochodna: sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu funkcji 2.3. Pochodna funkcji wykładniczej. 2.4. Pochodna funkcji logarytmicznej.   2.1. Definicja pochodnej.   Pochodną funkcji y = f(x) w punkcie x nazywamy granicę do […]

Rachunek całkowy

Działaniem odwrotnym do różniczkowania jest całkowanie. 3.1. Całka nieoznaczona. Całką nieoznaczona funkcji f(x) ciągłej w danym przedziale nazywamy wyrażenie F(x)+C gdzie: F'(x)=f(x), a C jest dowolną stałą. Całkę nieoznaczoną oznaczamy następującym symbolem: Funkcję f(x) nazywamy […]

Przemiany energii

4.1 Energia mechaniczna 4.2 Przemiany energii w rzucie pionowym 4.3 Zasada zachowania energii mechanicznej 4.4 Energia wahadła 4.5 Energia oscylatora sprężystego 4.6 Siły zachowawcze 4.7 Siła jako pochodna energii potencjalnej 4.8 Równia pochyła 4.9 Potencjał […]

Prawa zachowania

5.1 Wiadomości wstępne 5.2 Prawa zachowania a właściwości przestrzeni i czasu   5.1 Wiadomości wstępne     Prawem zachowania nazywamy równanie opisujące stałość jakiejś wielkości w czasie ruchu. Poznaliśmy już prawo zachowania pędu (5.1) momentu […]

Prawa ruchu bryły

23.1 Wiadomości wstępne 23.2 Wahadło fizyczne 23.3 Równanie Eulera 23.4 Ruch bryły swobodnej 23.5 Precesja bąka 23.6 Precesja Ziemi 23.7 Precesja wymuszona 23.8 Precesja spinu 23.9 Efekt giroskopowy 23.10 Girokompas 23.11 Stabilizator przechyłów     […]

Prawa ruchu

2.1 Pęd 2.2 Siła 2.3 Moment siły i moment pędu 2.4 Równania ruchu 2.1 Pęd Wielkością charakteryzującą ruch jest prędkość. Do opisania ruchu cząstki wystarczy znajomość wektora prędkości w funkcji czasu. Zmiana ruchu, tzn. zmiana […]

Prąd elektryczny

21.1 Pojęcia związane z prądem elektrycznym. 21.2. Natężenie prądu elektrycznego. 21.3. Gęstość prądu elektrycznego. 21.4. Równanie ciągłości prądu. 21.5. Prawo Ohma. Opór przewodników. 21.6. Prawo Ohma w postaci różniczkowej. 21.7. Prawo Joule’a. 21.8. I Prawo […]

Praca i energia

3.1 Praca 3.2 Praca w ruchu obrotowym 3.3 Praca rozpędzania 3.4 Energia kinetyczna 3.5 Energia kinetyczna w ruchu obrotowym 3.6 Wahadło matematyczne 3.7 Energia potencjalna – a praca podnoszenia 3.8 Energia potencjalna – a praca […]

Pole grawitacyjne

12. Spis treści.   12.1 Prawo powszechnej grawitacji. 12.2 Natężenie pola grawitacyjnego. 12.3. Grawitacyjna energia potencjalna. 12.4. Potencjał pola grawitacyjnego. 12.5. Prędkości kosmiczne. 12.6. Prawo Gaussa dla pola grawitacyjnego. Pole grawitacyjne jest to przestrzeń która […]

Pole elektryczne

20. Spis treści. 20.1 Pojęcia związane z polem elektrycznym. 20.2 Prawo Coulomba. 20.3 Wektor natężenia pola elektrycznego. 20.4 Energia potencjalna w polu elektrostatycznym ładunku punktowego. 20.5 Potencjał pola elektrostatycznego ładunku punktowego. 20.6 Układ ładunków punktowych. […]

Ogólna teoria względności

20.0 Spis treści.   20.1 Wiadomości wstępne 20.2 Ogólna teoria względności 20.3 Grawitacja i światło 20.4 Zakrzywienie czasoprzestrzeni     20.1 Wiadomości wstępne       Zasada względności Einsteina, czyli zasada fizycznej równoważności wszystkich układów […]

Mechanika relatywistyczna

23.1 Wiadomości wstępne. 23.2 Transformacje Lorentza. 23.3 Wnioski wypływające z transformacji Lorentza: skrócenie długości. 23.4 Wnioski wypływające z transformacji Lorentza: dylatacja czasu. 23.5 Wnioski wypływające z transformacji Lorentza: relatywistyczna transformacja prędkości. 23.6 Relatywistyczna zależność masy […]

Kinematyka

5.1 Układy współrzędnych. 5.1.1. Kartezjański układ współrzędnych. 5.1.2. Kulisty (sferyczny) układ współrzędnych. 5.1.3.Walcowy (cylindryczny) układ współrzędnych. 5.1.4. Biegunowy układ współrzędnych. 5.2.Tor, droga, przemieszczenie i równania toru. 5.4. Przyspieszenie liniowe. 5.5. Składowe styczna i normalna przyspieszenia. […]

Fale elektromagnetyczne

25.1 Opis fali elektromagnetycznej. Do rozprzestrzeniania się fal sprężystych niezbędny jest ośrodek ważki i sprężysty. Miarą ważkości jest gęstość, sprężystość określają stałe: moduł Younga, moduł ścinania, moduł ściśliwości lub ciśnienie. Fala elektromagnetyczna polega na rozchodzeniu […]

Fale

14. Fale sprężyste. 14.1 Podstawowe pojęcia fizyki fal: fala – proces rozchodzenia się drgań w przestrzeni. czoło fali – zbiór punktów do których dochodzą drgania w chwili t. powierzchnia falowa – zbiór punktów drgających w […]

Elementy mechaniki kwantowej

27.1 Hipoteza de Broglie’a. Falowe własności materii 27.2 Niezwykłe własności mikrocząstek 27.3 Zasada nieoznaczoności 27.4 Równanie Schrödingera 27.5 Sens fizyczny funkcji falowej 27.6 Kwantowanie energii 27.1 Hipoteza de Broglie’a. Falowe własności materii Ze względu na […]

Dynamika punktu materialnego

6.1. Masa i pęd punktu materialnego. 6.2. Moment bezwładności. 6.3. Twierdzenie Steinera. 6.4. Dowód twierdzenia Steinera. 6.5. Siła i moment siły. 6.6. Zasady dynamiki klasycznej. 6.7. Układy inercjalne. 6.8. Zasada względności Galileusza – transformacje Galileusza. […]

Drgania

13.1 Drgania. 13.1 Wiadomości wstępne. 13.2 Drgania harmoniczne. 13.3 Pulsacja a częstość (częstotliwość). 13.4 Oscylatory. 13.5 Położenie równowagi. 13.6 Bezwładność. 13.7 Opory ruchu. 13.8 Siły zwrotne. 13.9 Równanie drgań. 13.10 Oscylator sprężysty. 13.11 Ciężarek na […]

Czasoprzestrzeń

18.1 Wiadomości wstępne 18.2 Interwał 18.3 Czas własny 18.4 Czterowektor wodzący 18.5 Metodyka pomiarów położenia i czasu 18.1 Wiadomości wstępne   Fizyka wielkich prędkośći zwana inaczej teorią względności w sposób zasadniczy zmieniła poglądy na podstawowe […]