Fizyka – JR

Pole magnetyczne

22.1 Wiadomości wstępne. 22.2 Siła Lorentza. 22.3 Solenoidalność pola magnetycznego. 22.4 Względność pola magnetycznego 22.7 Siła Ampere’a 22.8 Moment magnetyczny 22.9 Indukcja magnetyczna w ośrodku 22.10 Prawo Ampere’a 22.11 Skalarny potencjał magnetyczny 22.12 Wektorowy potencjał […]

Ziemia jako układ odniesienia

15.1 Wiadomości wstępne 15.2 Kierunek pionu 15.3 Kształt Ziemi 15.4 Spadek na wirującej Ziemi 15.5 Siły Coriolisa w meteorologii 15.6 Wahadło Foucaulta 15.1 Wiadomości wstępne W prostych zagadnieniach dynamiki z reguły traktujemy Ziemię jako układ […]

Zderzenia cząstek

Zagadnienie dwu ciał obejmuje także zderzenia. Rozróżniamy zderzenia sprężyste, czyli takie, podczas których nie zmienia się stan wewnętrzny ciał i niesprężyste, w czasie których następuje zmiana energii wewnętrznej. W rzeczywistości nie ma ani zderzeń doskonale […]

Zasady względności

Przyspieszenie ciał określone przez obserwatora w ruchomym układzie inercjalnym a’ jest takie samo jak w układzie nieruchomym, który oczywiście także jest inercjalny. Jeżeli mamy więcej układów inercjalnych, a wiemy, że może ich być nieskończenie wiele, […]

Zasada zachowania pędu

Zasadę zachowania pędu słownie możemy sformułować następująco: Jeżeli wypadkowa sił zewnętrznych działających na układ jest równa zeru, to całkowity wektor pędu tego układu pozostaje stały. Zapis matematyczny wygląda następująco:

Zasada zachowania energii

Zasada zachowania energii jest jedną z kilku podstawowych zasad zachowania w fizyce. Jak dotąd nie wykryto zjawiska które mogłoby przeczyć tej zasadzie. W najbardziej ogólnej postaci zasadę tą można sformułować następująco: Energia może być przekształcana […]

Zagadnienie dwu ciał

10.1 Wiadomości wstępne 10.2 Ruch w polu grawitacyjnym i elektrostatycznym 10.3 Przykład: Stała Rydberga 10.1 Wiadomości wstępne Obecnie sformułujemy i rozwiążemy tzw. zagadnienie dwu ciał, czyli zagadnienie ruchu dwu cząstek oddziałujących ze sobą przy braku […]

Wzajemność oddziaływań

8.1 Wiadomości wstępne 8.2 Moment pędu układu 8.3 Energia układu 8.1 Wiadomości wstępne Dotąd rozpatrywaliśmy ruch pojedynczej cząstki pod wpływem działających na nią sił. Znając zależność wypadkowej tych sił od czasu, położenia i prędkości cząstki […]

Układ N cząstek

20.1 Wiadomości wstępne 21.2 Równania ruchu 21.3 Środek masy 21.4 Ruch środka masy 21.5 Prawo zachowania pędu 21.6 Prawo zachowania momentu pędu 21.7 Prawo zachowania energii 21.8 Układ środka masy 21.1 Wiadomości wstępne Położenie cząstki […]

Transformacje relatywistyczne

17.1 Wiadomości wstępne 17.2 Skrócenie Lorentza–Fitzgeralda 17.3 Dylatacja czasu 17.4 Transformacje Lorentza 17.5 Relatywistyczne prawo dodawania prędkości 17.6 Aberracja światła 17.7 Zjawisko Dopplera dla światła 17.8 Prędkość graniczna 17.1 Wiadomości wstępne Z tego, że oparte […]

Analiza pola: gradient, dywergencja, rotacja

4.1.1 Gradient. 4.1.2 Gradient jako gęstość strumienia. 4.2.1 Dywergencja. 4.2.2 Dywergencja jako gęstość strumienia. 4.3.1 Rotacja. 4.3.2 Rotacja a cyrkulacja. 4.3.3 Rotacja jako gęstość strumienia. 4.4 Twierdzenie Ostrogardskiego-Gaussa. 4.5 Twierdzenie Stokesa. 4.6 Operator nabla. 4.1.1 […]

Środek masy

9.1 Wiadomości wstępne 9.2 Ruch środka masy 9.3 Układ środka masy 9.1 Wiadomości wstępne   Równanie ruchu układu dwu cząstek (9.1) albo przy stałych masach (9.2) uzyska bardziej przejrzystą postać, jeżeli przedstawimy sumę sił zewnętrznych […]

Siły centralne

7.1 Wiadomości wstępne 7.2 Ruch pod wpływem siły centralnej 7.4 Wyjaśnienie praw Keplera 7.5 Ruch pod wpływem sił odpychania 7.1 Wiadomości wstępne   Znakomitą okazją do pomysłowego stosowania praw zachowania jest ruch cząstki pod wpływem […]

Względność ruchu

13.1 Wiadomości wstępne 13.2 Przykład: Wagon jako układ odniesienia 13.3 Transformacje parametrów ruchu 13.1 Wiadomości wstępne   Nie istnieje ruch absolutny. Opis ruchu jest możliwy tylko względem wybranego układu odniesienia, który traktujemy jako nieruchomy. Układ […]

Ruch w układach nieinercjalnych

14.1 Wiadomości wstępne 14.2 Siły bezwładności w ruchu postępowym 14.3 Siły bezwładności w ruchu obrotowym 14.1 Wiadomości wstępne W ogólnym przypadku ruch układu odniesienia jest przyspieszony. Spoczywająca w nim cząstka ma przyspieszenie unoszenia złożone z […]

Ruch

1.1 Definicja cząstki (punktu materialnego) 1.2 Położenie 1.3 Przemieszczenie 1.4 Tor 1.5 Droga 1.6 Prędkość 1.7 Przyspieszenie 1.8 Kinematyczne równania ruchu 1.9 Całkowanie funkcji prędkości i położenia 1.1 Definicja cząstki (punktu materialnego)   Cząstką albo […]

Rozpad i wychwyt

Prawa zachowania pozwalają nam również opisać matematycznie procesy rozpadu i wychwytu cząstek. Wyobraźmy sobie cząstkę (C), która w pewnej chwili rozpada się na dwie inne cząstki (A i B), poruszające się niezależnie. Założymy, że rozpad […]

Równowaga bryły

24.1 Wiadomości wstępne 24.2 Redukcja układu sił 24.3 Środek uderzenia 24.4 Ciało nieswobodne 24.5 Stopnie swobody hantli 24.6 Reakcje i tarcie 24.7 Waga 24.8 Kąt tarcia 24.9 Tarcie przy toczeniu 24.1 Wiadomości wstępne Gdy siły […]

Równania Maxwella

Równania Maxwella stanowią układ czterech równań i opisują ogół zjawisk elektromagnetycznych. Równania te odgrywają w elektromagnetyzmie analogiczną rolę jak prawa Newtona w dynamice. Każde z czterech równań można przedstawić w postaci całkowej oraz różniczkowej. Objaśnienia […]

Relatywistyczne prawa ruchu

19.1 Wiadomości wstępne 19.2 Przykład: Naruszenie trzeciej zasady dynamiki 19.3 Pęd relatywistyczny 19.4 Przykład: Pęd elektronu 19.5 Relatywistyczny moment pędu 19.6 Energia relatywistyczna 19.7 Związek między pędem a energią 19.8 Energia i pęd fotonu 19.9 […]